OFERTA

Public Shell Advisory S.A. pracuje nad pozwami grupowymi przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz mBankowi S.A. Nadal istnieje możliwość przyłączenia się do powództw.


Przygotowywane przez nas we współpracy z renomowanymi Kancelariami Prawnymi powództwa grupowe opierają się na uznaniu przez sądy za niedozwolone tzw. klauzul indeksacyjnych stosowanych w umowach kredytowych przez Bank Millennium oraz mBank. Wyroki sądów oznaczają, że kredytobiorcy mogą wystąpić względem banków z roszczeniem o zwrot nienależnie pobranych przez banki kwot, będących różnicą pomiędzy kwotami należnymi z tytułu spłat kredytu, a kwotami rzeczywiście pobranymi przez banki.

Cel powództw to żądanie ustalenia odpowiedzialności Banku Millennium S.A. oraz mBanku S.A. za stosowanie w umowach kredytowych niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. Po pomyślnym zakończeniu postępowań każdy indywidualny kredytobiorca, względem którego został wydany wyrok w postępowaniu grupowym ustalający odpowiedzialność banku, będzie mógł wystąpić przeciwko bankowi z żądaniem wypłaty konkretnej kwoty tytułem odszkodowania za stosowane przez bank niedozwolone klauzule indeksacyjne. Z takiej możliwości nie będą mogły skorzystać osoby, względem których nie zapadł wyrok z powództwa grupowego, ponieważ w takim przypadku sąd każdorazowo będzie zobowiązany zbadać odpowiedzialność banku za szkodę wyrządzoną kredytobiorcy, co niewątpliwie wydłuży czas trwania postępowania. Żądanie w pozwie grupowym ustalenia odpowiedzialności banku co do zasady znacznie ogranicza także ryzyko odrzucenia pozwu z powodu niejednolitości żądań.


Świadczymy również pomoc prawną osobom zainteresowanym indywidualnym dochodzeniem roszczeń przeciwko bankom z tytułu zawartych umów kredytowych indeksowanych walutami obcymi, w szczególności kursem franka szwajcarskiego.

Do określenia żądań, z którymi mogą Państwo wystąpić przeciwko bankom, niezbędne jest dokonanie analizy umowy kredytowej (wraz ze wszystkimi załącznikami). Zainteresowanych pomocą prawną naszej Kancelarii prosimy o przesyłanie na następujący adres mailowy: frankowicze@kaos.pl dokumentów w postaci: 

 1. umowy o kredyt hipoteczny;
 2. regulaminu, stanowiącego załącznik do umowy kredytowej oraz wszystkich jego zmian;
 3. wszystkich aneksów do umowy kredytowej.

Założenie pozwu


Uzasadnieniem powództwa grupowego przeciwko Bankowi Millennium S.A. jest uznanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 14 grudnia 2010 roku (sygn. akt XVII C 426/09) za niedozwolone tzw. klauzul indeksacyjnych stosowanych w umowach kredytowych przez Bank Millenium S.A. o następującym brzmieniu:

La) „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.” b) „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”

Wyrok ten oznacza, iż zacytowane powyżej klauzule indeksacyjne stosowane w umowach kredytowych z konsumentami przez Bank Millennium nie wiążą kredytobiorców. W konsekwencji kredytobiorcy mogą wystąpić względem Banku Millennium S.A. z roszczeniem o zwrot nienależnie pobranych przez bank kwot, będących różnicą pomiędzy kwotami należnymi z tytułu spłat kredytu, a kwotami rzeczywiście pobranymi przez bank.

Powództwo grupowe zawiera żądanie ustalenia odpowiedzialności Banku Millennium S.A. Po pomyślnym zakończeniu postępowania każdy indywidualny kredytobiorca, względem którego został wydany wyrok w postępowaniu grupowym ustalający odpowiedzialność banku, będzie mógł wystąpić przeciwko bankowi z żądaniem wypłaty konkretnej kwoty tytułem odszkodowania  za stosowane przez bank niedozwolone klauzule indeksacyjne. Z takiej możliwości nie będą mogły skorzystać osoby, względem których nie zapadł wyrok z powództwa grupowego, ponieważ w takim przypadku sąd każdorazowo będzie zobowiązany zbadać odpowiedzialność banku za szkodę wyrządzoną kredytobiorcy, co niewątpliwie wydłuży czas trwania postępowania. Żądanie w pozwie grupowym ustalenia odpowiedzialności banku co do zasady znacznie ogranicza także ryzyko odrzucenia pozwu z powodu niejednolitości żądań.


  Umowa kredytowa musi spełniać trzy podstawowe warunki:
 • musi być zawarta z Bankiem Millennium S.A. (kredytobiorcy posiadający umowy kredytowe z innymi bankami nie mogą wytoczyć jednego wspólnego powództwa przeciwko kilku bankom);
 • przedmiotem umowy jest kredyt hipoteczny indeksowany kursem franka szwajcarskiego;
 • treść umowy kredytowej zawiera następujące niedozwolone klauzule indeksacyjne:
 1. „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
 2. „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”
 1. WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE
  Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do pozwu grupowego prosimy o wysłanie zgłoszenia przystąpienia do pozwu grupowego za pośrednictwem adresu e-mail: pozwy.grupowe@publicshelladvisory.pl.
 2. PRZEDSTAWIĆ NIEZBĘDNE DOKUMENTY
   Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie skanów następujących dokumentów:
  • umowy o kredyt hipoteczny;
  • regulaminu, stanowiącego załącznik do umowy kredytowej oraz wszystkich jego zmian;
  • wszystkich aneksów do umowy kredytowej.

  Przesłane dokumenty zostaną poddane wstępnej analizie, prowadzącej do ustalenia, czy Państwa umowa kwalifikuje się do przyłączenia do pozwu grupowego. W zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim wstępna weryfikacja klauzul indeksacyjnych zawartych w przesłanej przez Państwo umowie jest bezpłatna. Uprzejmie informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie przystąpieniem do pozwu, nie odpowiadamy za indywidualne zapytania odnośnie kompletności przesłanych dokumentów. Wstępnej analizie zostaną poddane wyłącznie kompletne dokumenty.
 3. ZAWRZEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH
  W odpowiedzi na zgłoszenie przystąpienia do pozwu grupowego oraz po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów zostanie Państwu przesłana umowa o świadczenie usług prawnych przez naszą firmę.
 4. DOKONAĆ OPŁATY ZA PRZYSTĄPIENIE DO POZWU
  W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług prawnych należy wpłacić na nasz rachunek kwotę 615 zł brutto.
  Kwota ta stanowi połowę wynagrodzenia należnego z tytułu obsługi prawnej postępowania z powództwa grupowego przeciwko bankowi. Druga połowa wynagrodzenia w wysokości 615 zł będzie płatna po wydaniu orzeczenia przez sąd lub zawarciu ugody z bankiem.

  Opłaty prosimy uiszczać na następujący rachunek bankowy Spółki:

  Public Shell Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
  ul. Towarowa 35 lok. 2, 00-869 Warszawa
  nr rachunku bankowego mBank S.A.: 32 1140 1010 0000 5471 4100 1001

  Tytuł przelewu: pozew grupowy Millennium Bank imię i nazwisko

Założenie pozwu


Uzasadnieniem powództwa grupowego przeciwko mBank S.A. jest uznanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 27 grudnia 2010 roku (sygn. akt XVII AmC 1531/09) za niedozwolone tzw. klauzuli indeksacyjnej stosowanej w umowach kredytowych przez mBank S.A. o następującym brzmieniu: „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”. Wyrok ten oznacza, iż zacytowane powyżej klauzule indeksacyjne stosowane w umowach kredytowych z konsumentami przez mBank S.A.  nie wiążą kredytobiorców. W konsekwencji kredytobiorcy mogą wystąpić względem banku z roszczeniem o zwrot nienależnie pobranych przez bank kwot, będących różnicą pomiędzy kwotami należnymi z tytułu spłat kredytu, a kwotami rzeczywiście pobranymi przez bank.

Powództwo grupowe zawiera żądanie ustalenia odpowiedzialności mBank S.A. Po pomyślnym zakończeniu postępowania każdy indywidualny kredytobiorca, względem którego został wydany wyrok w postępowaniu grupowym ustalający odpowiedzialność banku, będzie mógł wystąpić przeciwko bankowi z żądaniem wypłaty konkretnej kwoty tytułem odszkodowania  za stosowane przez bank niedozwolone klauzule indeksacyjne. Z takiej możliwości nie będą mogły skorzystać osoby, względem których nie zapadł wyrok z powództwa grupowego, ponieważ w takim przypadku sąd każdorazowo będzie zobowiązany zbadać odpowiedzialność banku za szkodę wyrządzoną kredytobiorcy, co niewątpliwie może wydłużyć czas trwania postępowania. Żądanie w pozwie grupowym ustalenia odpowiedzialności banku co do zasady znacznie ogranicza także ryzyko odrzucenia pozwu z powodu niejednolitości żądań.


  Umowa kredytowa musi spełniać trzy podstawowe warunki:
 • musi być zawarta z mBank S.A. (kredytobiorcy posiadający umowy kredytowe z innymi bankami nie mogą wytoczyć jednego wspólnego powództwa przeciwko kilku bankom);
 • przedmiotem umowy jest kredyt hipoteczny indeksowany kursem franka szwajcarskiego;
 • treść umowy kredytowej zawiera niedozwoloną klauzulę indeksacyjną o następującym brzmieniu: „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”
 1. WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE
  Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do pozwu grupowego prosimy o wysłanie zgłoszenia przystąpienia do pozwu grupowego za pośrednictwem adresu e-mail: pozwy.grupowe@publicshelladvisory.pl.
 2. PRZEDSTAWIĆ NIEZBĘDNE DOKUMENTY
   Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie skanów następujących dokumentów:
  • umowy o kredyt hipoteczny;
  • regulaminu, stanowiącego załącznik do umowy kredytowej oraz wszystkich jego zmian;
  • wszystkich aneksów do umowy kredytowej.

  Przesłane dokumenty zostaną poddane wstępnej analizie, prowadzącej do ustalenia, czy Państwa umowa kwalifikuje się do przyłączenia do pozwu grupowego. W zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim wstępna weryfikacja klauzul indeksacyjnych zawartych w przesłanej przez Państwo umowie jest bezpłatna.

  Uprzejmie informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie przystąpieniem do pozwu, nie odpowiadamy na indywidualne zapytania odnośnie kompletności przesłanych dokumentów. Wstępnej analizie zostaną poddane wyłącznie kompletne dokumenty.
 3. ZAWRZEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH
  W odpowiedzi na zgłoszenie przystąpienia do pozwu grupowego oraz po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów zostanie Państwu przesłana umowa o świadczenie usług prawnych przez naszą Spółkę.
 4. DOKONAĆ OPŁATY ZA PRZYSTĄPIENIE DO POZWU
  W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług prawnych należy wpłacić na rachunek Spółki kwotę 615 zł brutto.
  Kwota ta stanowi połowę wynagrodzenia należnego z tytułu obsługi prawnej postępowania z powództwa grupowego przeciwko bankowi. Druga połowa wynagrodzenia w wysokości 615 zł brutto będzie płatna po wydaniu orzeczenia przez sąd lub zawarciu ugody z bankiem.

  Opłaty prosimy uiszczać na następujący rachunek bankowy Spółki:

  Public Shell Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
  ul. Towarowa 35 lok. 2, 00-869 Warszawa
  nr rachunku bankowego mBank S.A.: 32 1140 1010 0000 5471 4100 1001

  Tytuł przelewu: pozew grupowy mBank imię i nazwisko

Do określenia żądań, z którymi mogą Państwo wystąpić przeciwko bankom, niezbędne jest dokonanie analizy umowy kredytowej (wraz ze wszystkimi załącznikami).

  Zainteresowanych pomocą prawną prosimy o przesyłanie na następujący adres mailowy: pozwy.grupowe@publicshelladvisory.pl dokumentów w postaci:
 1. umowy o kredyt hipoteczny;
 2. regulaminu, stanowiącego załącznik do umowy kredytowej oraz wszystkich jego zmian;
 3. wszystkich aneksów do umowy kredytowej.

Wynagrodzenie Spółki z tytułu analizy prawnej umowy kredytowej wynosi 922,50 zł brutto. Z przeprowadzonej analizy otrzymają Państwo informację uwzględniającą m.in. ewentualne z żądania, przysługujące kredytobiorcy względem banku.

W odpowiedzi na przesłane dokumenty zostanie Państwu przesłana umowa o świadczenie usług prawnych przez Spółkę.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług prawnych należy wpłacić na rachunek Spółki kwotę 922,50 zł brutto tytułem wynagrodzenia za analizę prawną indywidualnej umowy kredytowej wraz ze wszystkimi załącznikami.

Opłaty prosimy uiszczać na następujący rachunek bankowy Spółki:

Public Shell Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Towarowa 35 lok. 2; 00-869 Warszawa
nr rachunku bankowego mBank S.A.: 32 1140 1010 0000 5471 4100 1001

Tytuł przelewu: umowa kredytowa imię i nazwisko


Partner strategiczny: